Shash Deshmukh
Shash Deshmukh
Scout at BACKED VC
#207608@shashdeshmukhlinkedin.com/in/shashdeshmukh