Shreya Shankar

Shreya Shankar

Entrepreneur & AI researcher at Stanford