Stephane Gantchev

Stephane Gantchev

Partner, LAUNCHub seed fund