Oleksandr Krakovetskyi
CEO at DevRain, Ph.D.
#475680
@sashaeve
devrain.com