Sarah Tavel
Sarah Tavel
General Partner, Benchmark