Sam Zebarjadi

Sam Zebarjadi

3x founder, healthtech nerd
14 points