Rahul Shah

Rahul Shah

๐Ÿฃ building for people who build
160 points

Interests

Badges

Top Product
Top Product
Tastemaker
Tastemaker
Veteran
Veteran

Maker History

 • Paywall Screens
  Paywall Screens
  Curated examples of great paywall screens + Figma templates
  Apr 2021
 • Powermove
  Interactive home workouts powered by an A.I. trainer
  Jul 2020
 • Stach
  Self organizing bookmarks, for individuals and teams
  Oct 2016
 • ๐ŸŽ‰
  Joined Product HuntJanuary 20th, 2016