Nick Shalek

Nick Shalek

Partner at Ribbit Capital