Nick Shalek
Partner at Ribbit Capital
#369753
@nshalek