Mandy Kakavas

Mandy Kakavas

Communications Partner, GV