Miki Szikszai

Miki Szikszai

CEO , Snapper Services Ltd