Roman Melnyk

Roman Melnyk

Core Contributor (CMO) at DeXe.Network
74 points