Lyubomyr Ostapiv

Lyubomyr Ostapiv

CFO of tech companies in Ukraine