Kyum Kim
Co-founder, Blind
#522114
@kyum_kim
teamblind.com