David Krane
Managing Partner, GV (Google's VC arm..)
#508004
@kraneland
gv.com/team/david-krane