David Krane
Managing Partner, GV (Google's VC arm..)
#508004@kranelandgv.com/team/david-krane