joyce shen

joyce shen

investor, all things emerging tech