Jose Simoes

Jose Simoes

Co-founder @ Zenklub, Bitcoin enthusiast
8 points