Grégoire Martinez

Grégoire Martinez

Technology reporter, Europe 1