Geshan Manandhar

Geshan Manandhar

QM Lead, Namshi