Alex Zhavoronkov

Alex Zhavoronkov

Deep learning guy

Links