Gal Bashan
dev @epsgaon. serverless enthusiast.
#1478066
@bashangal
medium.com/@galbashan1