Gal Bashan
dev @epsgaon. serverless enthusiast.
#1478066@bashangalmedium.com/@galbashan1