Alex Zhavoronkov

Alex Zhavoronkov

CEO, Insilico Medicine