Aleks Dahlberg
yolo | CTO @ Sahha.ai
#1196774
@aleksdahlberg
sahha.ai