Adi (Sheleg) Ezer

Adi (Sheleg) Ezer

Customer Relations Manager, Remarkety