Cherepukhin

Cherepukhin

Partner @damn.vc. Founder @waff.ly 🧇
147 points